คอนเสิร์ตการกุศล "แบ่งปันน้ำใจช่วยให้น้องเรียน"
30 มีนาคม 2554

     สรุปความเป็นมาโครงการคอนเสิร์ตการกุศล แบ่งปันน้ำใจ ช่วยให้น้องเรียน
    โดย : สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Family Radio FM 93.75 MHz
                                                       ********************************
            ถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนปากเกร็ด Family Radio FM 93.75 MHz ได้จัดโครงการคอนเสิร์ตการกุศล แบ่งปันน้ำใจ ช่วยให้น้องเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงสร้างสรรค์รูปแบบของคอนเสิร์ตการกุศล และเป็นสื่อกลางรวบรวมสิ่งของที่มีประโยชน์และจำเป็นสำหรับการเรียน การสอน กีฬา สิ่งของที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมตลอดจน โดยมีการแสดงของเหล่าศิลปินดารา นักร้อง นักจัดรายการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมากมาย อาทิเช่น สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, พาเมล่า เบาว์เด้น, ออย อารยา, บิน คณิตพันธ์, แพรว พรนารายณ์, โสรยา, โอ๋ ซกเล็ก และตลกคณะดอกกระโดน ฟรีเวอร์ เป็นต้น พวกเราสามารถมอบโอกาสเหล่านั้นให้กับเด็กๆ ได้ อย่างน้อยพวกเขาจะได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไป        การดำเนินงานของโครงการคอนเสิร์ตการกุศล แบ่งปันน้ำใจ ช่วยให้น้องเรียน กำหนดจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔   เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ  บริเวณลานหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนปากเกร็ด Family Radio FM 93.75 MHz หมู่บ้านเปี่ยมสุข-1 (สโมสรเปี่ยมสุข) ตรงข้ามวัดกู้พระนางเรือล่ม ถนนสุขาประชาสรรค์-2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 081-616-6955[กลับ]   
Copyright © 2006-2007. All rights reserved.