ล่องเรือทำบุญไหว้พระ 9 วัด
5 ธันวาคม 2554

โปรแกรมล่องเรือ ทำบุญไหว้พระ ๙ วัด
สถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz
 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555
 กำหนดการ
เวลา 07.09 นาฬิกา ออกเดินทางจากท่าเรือปากเกร็ด ชมทัศนีภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แวะจอดเรือนำคณะได้ทำบุญไหว้พระ ณ วัดต่างๆ ดังนี้
(1) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(2) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
(3) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

(3) วัดอมรินทรารามวรวิหาร
(5) วัดระฆังโฆสิตาราม
(6) วัดยานนาวา
(7) วัดคฤหบดี
(8) วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
(9) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทรศัพท์. 081-616-6955
 ราคา 699 /ท่
  ( อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม: ค่าเดินทางตามรายการ, อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, น้ำดื่ม, มัคคุเทศก์, ประกันอุบัติเหตุ )
     ** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **[กลับ]   
Copyright © 2006-2007. All rights reserved.