คอนเสิร์ตการกุศล
21 พฤศจิกายน 2552
ชื่อโครงการ              มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล แบ่งปันน้ำใจ ช่วยให้น้องเรียน
                                 ฉลองครบรอบ ๖ ปี สถานีวิทยุชุมชนปากเกร็ด FM 93.75 MHz
ผู้เสนอโครงการ        วิสาหกิจชุมชนวิทยุชุมชนปากเกร็ด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. หลักการและเหตุผล

          การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในยุคที่ผู้คนต่างพากันตื่นตัวไปกับความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากกว่าที่จะเหลียวมองความเป็นไปของสังคมรอบข้าง ยังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยที่มีชีวิตอยู่อย่างอดอยากแร้นแค้น ยากไร้ และด้อยโอกาส ต้องเผชิญกับชะตาชีวิตที่พวกเขามิอาจหลีกเลี่ยงหลบหนี ช่องว่าง และความแตกต่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในเสมอในทุกๆ สังคมไม่ว่าบ้านเมืองจะเจริญพัฒนาไปมากเพียงใด ขณะที่คนกลุ่มหนึ่งมีชีวิตสมบูรณ์เพียบพร้อม คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับขาดแคลนและเฝ้ารอคอยโอกาสที่ยังไม่เคยเอื้อมถึง สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสงบสุข ร่มเย็น เอื้ออาทร และถ้อยทีถ้อยอาศัยกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจวบจนถึงปัจจุบัน แม้การไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์จะทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป แต่คุณค่าดั้งเดิมซึ่งเป็น"เนื้อแท้" ของคนไทยก็ยังคงอยู่นั้นคือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันวิสาหกิจชุมชนวิทยุชุมชนปากเกร็ด ถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทะเบียนเลขที่ : 1-12-06-04/1-0008 ในฐานะเป็นสื่อแขนงหนึ่งในท้องถิ่น/ชุมชน กับภารกิจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล แบ่งปันน้ำใจ ช่วยให้น้องเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา

๒. วัตถุประสงค์
             ๑.    
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
            ๒.   เพื่อให้มีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นกับประชาชน
            ๓.    เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน มีความใกล้ชิดกันและร่วมทำกิจกรรมกับ
                  สถานีวิทยุชุมชนปากเกร็ด
Family Radio FM 93.75 MHz
            ๔.    เพื่อให้สถานีวิทยุชุมชนปากเกร็ด เป็นที่รู้จักในฐานะสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สาระ
                  ความบันเทิง เพื่อชุมชนเข้มแข็ง และครอบครัวอยู่ดีมีสุข จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
                  และประชาชนทั่วไป ที่สามารถรับสัญญาณการกระจายเสียง จากสถานีวิทยุชุมชนปากเกร็ด
                
Family Radio FM 93.75 MHz

๓. กลยุทธ์และกิจกรรม
           ๑.     การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน ฯลฯ
          ๒.   การแสดงบนเวทีของเหล่าศิลปินและทีมงานนักจัดรายการ
          ๓.    การแสดงของเด็กและเยาวชน

๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
          
ผลผลิต
                ๑.  กิจกรรมการสร้างความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี
                ๒. จัดแสดงนิทรรศการ และผลผลิตชุมชน
                ๓. จัดแสดงผลงานของเด็กยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
                ๔. การร่วมทำกิจกรรมของประชาชนภายในชุมชน           
          ผลลัพธ์
                ๑.  ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน
                ๒. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน มีความใกล้ชิดกันและร่วมทำกิจกรรม
                ๓. ให้ประชาชนให้พื้นที่รู้จักการแบ่งปันให้เด็กยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
                ๔. ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอยู่ดีมีสุข

๕. กลวิธี
            ประชาสัมพันธ์เพื่อหารายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
 
๖. กลุ่มเป้าหมาย
             กลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

๗. วันเวลาในการจัดงาน
            วันอาทิตย์ที่  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
             เวลา ๑๗.๐๐ ๒๔.๐๐ น.
 
๘. สถานที่จัดงาน
            ท่าน้ำปากเกร็ด ใต้สะพานพระราม 4 (หัวถนนแจ้งวัฒนะ) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๙. งบประมาณ
           ๑.     ขอรับการสนับสนุนจากสถานีวิทยุชุมชนปากเกร็ด Family Radio FM 93.75 MHz
           ๒.   ขอรับการสนับสนุนจากเจ้าของกิจการ บริษัท ห้าง ร้าน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           ๑.     ประชาชนร่วมกิจกรรมช่วยเหลือเด็กยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
           ๒.   ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องการให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
           ๓.    หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น และทำกิจกรรมร่วมกัน

                                                                      
กำหนดการ
                                 มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล แบ่งปันน้ำใจ ช่วยให้น้องเรียน
                      ฉลองครบรอบ ๖ ปี สถานีวิทยุชุมชนปากเกร็ด Family Radio FM 93.75 MHz
                                            วันอาทิตย์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒
                                                           เวลา  ๑๗.๐๐
๒๔.๐๐  น.
     ณ  ท่าน้ำปากเกร็ด ใต้สะพานพระราม 4 (หัวถนนแจ้งวัฒนะ) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
                                                        ....................................................

เวลา ๑๗.๐๐
๑๙.๑๙ น.        - พิธีกรกล่าวแนะนำโครงการฯ เริ่มเปิดเวทีการแสดง
                                                - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา
                                                - การแสดงของตัวแทนผู้ฟัง เช่น เด็ก เยาวชน แม่บ้าน และผู้ใช้แรงาน
                                                - การแสดงละครลิง ศิษย์พระกาฬ คณะประกิตโชว์
เวลา ๑๙.๑๙ ๑๙.๒๙ น.        - การแสดงบัลเล่ต์พระสุธน มโนราห์
เวลา ๑๙.๒๙ ๑๙.๓๙ น.       - พิธีเปิดงานมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลแบ่งปันน้ำใจ ช่วยให้น้องเรียน
                                                  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายวิเชียร พุฒิวิญญู)
เวลา ๑๙.๓๙ ๑๙.๔๙ น.        - พิธีจุดเทียนถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เวลา ๑๙.๔๙ ๑๙.๕๙ น.        - การแสดงระบำศรีชัยสิงห์
เวลา ๑๙.๕๙ ๒๔.๐๐ น.       - การแสดงบนเวทีของเหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง รับเชิญ อาทิ
                                                  ๑.     สดใส รุ่งโพธิ์ทอง
                                                  ๒.    สิทธิพร สุนทรพจน์
                                                  ๓.    บาร์ เกศยา
                                                  ๔.    ฟางแก้ว วรรษมน
                                                  ๕.    โอ๋ ซกเล็ก
                                                  ๖.     ออย อารียา
                                                  ๗.    นุ้ย ภิญญาพัชร์
                                                  ๘.    น้องเดียร์ & น้องเรย์
                                                ๑๐.    แพรว พรนารายณ์
                                                ๑๑.    ศิลปินดาวรุ่งจากค่ายเพลงต่างๆ ทั่วฟ้าเมืองไทย ฯลฯ


 คลิ้กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

เวทีมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ฉลองครบรอบ 6 ปี

ระบำดอกบัว ลูกหลานปากเกร็ด

พิธีกรคู่เอก "ดีเจไว & ดีเจน้องแนน"

ราชินีชุมชน 2552

น้องจ๋ากับประกวดแฟนซี่ไนท์

ดอกกุหลาบบานสะพรั่ง

ผู้ร่วมประกวดราชินีชุมชน

ละครลิงคณะประกิตโชว์

จ๊ะเอ่!!!
[กลับ]   
Copyright © 2006-2007. All rights reserved.