แนะนำสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด Family Radio FM 93.75 MHz 
ชื่อสถานี :                         วิทยุกระจายเสียงชุมชนปากเกร็ด ( สถานีครอบครัว Family Radio FM 93.75 MHz )
สังกัด 
:                                คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
                                               ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                                                “รหัสทะเบียน 1-12-06-04/1-0008”
ระบบ :                                เอฟ.เอ็ม. สเตอริโอมัลติเฟล็กซ์
ความถี่ :                             FM 93.75 MHz
สโลแกน :                           “คลื่นข่าวสาร สาระบันเทิง เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอยู่ดีมีสุข”
วิสัยทัศน์ :                         1. เพื่อประโยชน์สาธารณะท้องถิ่นชุมชน
                                                2. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน
                                                3. ถือเอาผลประโยชน์ท้องถิ่นชุมชนเป็นเป้าหมายสูงสุด
                                                4. เพื่อให้ท้องถิ่นชุมชนเข้มแข็งและครอบครัวอยู่ดี มีสุข
การนำเสนอ                    ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสังคมดี ยกย่องการกระทำความดี
                                                 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสังคมคุณภาพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง                                                 
                                                 ครอบครัวอยู่ดี มีสุข
ด้านสาธารณสุข :            ส่งเสริมสนับสนุนการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชนคนไทย
                                                 ครอบครัวไทยแข็งแรงมีภูมิต้านทาน
ด้านสังคม :                        สนับสนุนให้คนไทยสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง มีสติและธรรม
                                                 ปฏิบัติ
นำทางชีวิต
ด้านศึกษา :                        สนับสนุนให้คนไทย เรียนรู้ ตลอดชีวิต และเรียนรู้วัฒนธรรม
ด้านเศรษฐกิจ :                ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ เพื่อให้เศรษฐกิจของ
                                                ชุมชน
เข้มแข็ง มั่งคง ครอบครัวอยู่ดีมีสุขร่วมสนับสนุนส่งเสริม
                                                 แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารดีมีคุณภาพ
ด้านสังคม :                        ส่งเสริมให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติด ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อและเกื้อกูล
ด้านการเมือง :                   ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
                                                  และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสู่ประชาชน
ด้านปกครอง :                   รายงานข้อมูลข่าวสาร พร้อมสาระบันเทิง ตลอด 24 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย :                  มุ่งบริการให้กับผู้ฟังทุกระดับชั้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
                                                  และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ต่ำกว่า 500,000 คน
                                                     - ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน
                                                      - ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน และผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน
                                                      - ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ
                                                      - ผู้ใช้รถ ใช้ถนนเส้นทางถนนติวานนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนงาม
                                                        วงศ์วาน
 ถนน345 ถนนรัตนาธิเบศน์ ถนนราชพฤษ ถนนวงแหวนรอบนอก
                                                      - ประชาชนทั่วไปในทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา
ระยะเวลาออกอากาศ :       ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์  ตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง :                            18/882 หมู่ 5 สโมสรเปี่ยมสุข (ตรงข้ามวัดกู้พระนางเรือล่ม)
                                                     ถนนสุขาประชาสรรค์ 2
 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โฮมเพจ :                                  http://www.nonthaburee.com
                                                      http://www.fm9375.com (เรดิโอออนไลน์ Radio Online)
อีเมลล์ :                                     nectec@msn.com
โทรศัพท์ :                               02-583-0066, 08-4433-6789, 081-616-6955
โทรสาร :                                  02-583-0100
พื้นที่ :                                     ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ประกอบด้วยตำบลปากเกร็ด, ตำบลบางตลาด, ตำบลบางพูด, ตำบลคลองเกลือ, ตำบลบ้านใหม่, ตำบลท่าอิฐ, ตำบลเกาะเกร็ด, ตำบลคลองข่อย, ตำบลคลองพระอุดม, ตำบลบางพลับ, ตำบลบางตะไนย์,ตำบลอ้อมเกร็ด และเขตติดต่อใกล้เคียง ประกอบด้วยทิศเหนือ จรดเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทิศใต้ จรดเขตอำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทิศตะวันออก จรดเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทิศตะวันตก จรดอำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร   
เครือข่ายวิทยุกระจายเสียงชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ชื่อสถานี : เมืองนนท์สเตชั่น FM 97.25 MH พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี
ชื่อสถานี : ปากเกร็ดสเตชั่น FM 93.75 MH พื้นที่อำเภอปากเกร็ด (แม่ข่าย)
ชื่อสถานี : บางบัวทองสเตชั่น FM 96.25 MH พื้นที่อำเภอบางบัวทอง
ชื่อสถานี : บางใหญ่สเตชั่น FM 93.25 MH พื้นที่อำเภอบางใหญ่
ชื่อสถานี : บางกรวยสเตชั่น FM 98.25 MH พื้นที่อำเภอบางกรวย
ชื่อสถานี : ไทรน้อยสเตชั่น FM 94.25 MH พื้นที่อำเภอไทรน้อย

ที่มา : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช)
           วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

รายงานประชากรจังหวัดนนทบุรี

            สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง รายงานสถิติจำนวนประชากร ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 จังหวัดนนทบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 1,078,071 คน แบ่งเป็นเพศชาย 507,972 คน เพศหญิง 570,099 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อำเภอ

ตำบล

จำนวน

ประชากร

สถานี
วิทยุชุมชน

เมืองนนทบุรี

ทน.นนทบุรี

263,507

 

ทม.บางศรีเมือง

29,416

 

ทต.ไทรม้า

19,021

 

ต.บางไผ่

ต.บางกร่าง

ต.บางรักน้อย

8,395

17,520

18,294

 

 

สถานวิทยุชุมชนเมืองนนทบุรี

รวม

356,153

FM 97.25 MHz

ปากเกร็ด

ทน.ปากเกร็ด

176,742

 

ต.บางตะไนย์

ต.คลองพระอุดม

ต.ท่าอิฐ

ต.เกาะเกร็ด

ต.อ้อมเกร็ด

ต.คลองข่อย

ต.บางพลับ

4,022

4,869

13,736

5,781

2,069

6,374

5,988

 

 

 

 

 

 

สถานวิทยุชุมชนปากเกร็ด

รวม

219,581

FM 93.75 MHz

บางบัวทอง

ทม.บางบัวทอง

46,428

 

ต.บางบัวทอง

ต.บางรักใหญ่

ต.บางคูรัด

ต.ละหาร

ต.ลำโพ

ต.พิมลราช

ต.บางรักพัฒนา

42,440

5,170

33,621

18,737

5,820

36,913

45,367

 

 

 

 

 

 

สถานวิทยุชุมชนบางบัวทอง

รวม

234,496

FM 96.25 MHz

บางกรวย

ทม.บางกรวย

41,742

 

ทต.ปลายบาง

28,867

 

ทต.ศาลากลาง

8,777

 

ต.บางสีทอง

ต.บางขนุน

ต.บางขุนกอง

ต.มหาสวัสดิ์

8,953

4,081

7,789

3,721

 

 

 

สถานวิทยุชุมชนบางกรวย

รวม

103,930

FM 98.25 MHz

บางใหญ่

ทต.บางใหญ่

9,655

 

ทต.บางม่วง

5,104

 

ต.บางม่วง

ต.บางแม่นาง

ต.บางเลน

ต.เสาธงหิน

ต.บางใหญ่

ต.บ้านใหม่

11,012

27,291

12,582

27,220

8,208

6,644

 

สถานวิทยุชุมชนบางใหญ่

รวม

107,716

FM 93.25 MHz

ไทรน้อย

ทต.ไทรน้อย

1,862

 

ต.ไทรน้อย

ต.ราษฎร์นิยม

ต.หนองเพรางาย

ต.ไทรใหญ่

ต.ขุนศรี

ต.คลองขวาง

ต.ทวีวัฒนา

18,476

6,339

6,908

6,316

4,801

4,738

6,755สถานวิทยุชุมชนไทรน้อย

รวม

56,195

FM 94.25 MHz

6 อำเภอ

รวมทั้งสิ้น

1,078,071

 

 

Copyright © 2006-2007. All rights reserved.