คอนเสิร์ตคนไทย.. ใส่ใจ.. รักษ์สิ่งแวดล้อม
6 สิงหาคม 2553

 โครงการฟรีคอนเสิร์ตคนไทย ใส่ใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 7 ปี สถานีวิทยุชุมชนปากเกร็ด FM 93.75 MHz 

หลักการและเหตุผล
               ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความแห้งแล้ง  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ขาดแคลนน้ำ อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น อากาศเป็นพิษ  แม่น้ำลำคลองเน่าเสีย   ขยะล้นเมือง  และกากสารพิษจากอุตสาหกรรม  เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ การเพิ่มจำนวนประชากรซึ่งทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยและเพิ่มมากขึ้น  การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยขาดการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัด  ดังนั้น  หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีแล้ว  ในอนาคตอันใกล้นี้คุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศคงจะตกอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมอย่างแน่นอน ฉะนั้นการพิทักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่อาศัยอยู่ในสังคมที่ต้องประสานความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อคุณภาพชีวิตของเราเอง สถานีวิทยุชุมชนปากเกร็ด FM 93.75 MHz และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตระหนักดีว่าดนตรีเป็นสื่อที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งมีส่วนในการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  นอกจากนี้ท่ามกลางความวุ่นวายสับสนและแก่งแย่งแข่งขันกันในสังคมปัจจุบัน ดนตรีก็เป็นความบันเทิงใจประเภทหนึ่งที่คนในสังคมให้ความนิยม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาติ  ดังนั้นโครงการคอนเสิร์ตเพื่อสิ่งแวดล้อมจึงได้เกิดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้กับคนในท้องถิ่นนั้นๆ  โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อดึงดูดความสนใจ  ขณะเดียวกัน ทางสถานีวิทยุชุมชนปากเกร็ด FM 93.75 MHz จะประสานงานและสนับสนุนองค์กรในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดและประชาชนทั่วไปให้เข้ามาประสานความร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม     โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำเสีย


วัตถุประสงค์ของโครงการ

               เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีความรู้และจิตสำนึกเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของพวกเขา

               1. เพื่อให้องค์กรท้องถิ่นทั้งภาคราชการและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
               2. เพื่อให้เกิดการพิทักษ์รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม
               3. เพื่อสร้างโอกาสและเครือข่ายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติ

 
กลุ่มเป้าหมาย
               1. บุคคลทั่วไป
               2. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
               
3. สมาชิกและแฟนคลับของสถานีวิทยุชุมชนปากเกร็ด FM 93.75 MHz และเครือข่าย Family Radio ทั้ง 6 สถานีทั่วจังหวัดนนทบุรี  

ศิลปิน
         ·  กุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ
         ·  สิทธิพร สุนทรพจน์ 
         ·  วิทย์ มหาชน
         ·  ทีมดารานายแบบนางแบบ 

สถานที่จัดงาน
                ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวันนนทบุรี

วันที่จัดงาน
               วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

 
ผู้จัดงาน                
               สถานีวิทยุชุมชนปากเกร็ด
FM 93.75 MHz 
                               
               สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 
รูปแบบการนำเสนอ                               
               เป็นฟรีคอนเสิร์ต ที่เน้นการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงในรูปแบบของดนตรี โดยศิลปินดารานักร้องยอดนิยมและมากความสามารถ 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              2. เมื่อเกิดการเรียนรู้ ก็จะเกิดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              3. สังคมส่วนรวมจะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
              4. ผู้ชมจะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              5. ผู้ชมจะเกิดทัศนคติที่ดีต่อ  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในบทบาทขององค์กรที่คอยดูแล  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทย [กลับ]   
Copyright © 2006-2007. All rights reserved.