จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี
ตราประจำจังหวัดตราผ้าผูกคอลูกเสือ
 
 
พระตำหนักสง่างาม ลือนาม
สวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา
วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์
งามน่ายลศูนย์ราชการ
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออักษรไทยนนทบุรี
ชื่ออักษรโรมันNonthaburi
ชื่อไทยอื่นๆเมืองนนท์
ผู้ว่าราชการนายวิเชียร พุฒิวิญญู
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2552)
ต้นไม้ประจำจังหวัดนนทรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดนนทรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่622.303 ตร.กม.
(อันดับที่ 74)
ประชากร1,078,071 คน (พ.ศ. 2552)
(อันดับที่ 18)
ความหนาแน่น1,732.39 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 2)
ศูนย์ราชการ
ที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบล
บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์(+66) 0 2580 0705-6
โทรสาร(+66) 0 2580 0705-6
เว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี
แผนที่
 

ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางของประเทศไทย โดยจัดเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 74 ของประเทศ แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร

เนื้อหา

 • 1 สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
 • 2 ประวัติศาสตร์
  • 2.1 สมัยอยุธยา
  • 2.2 สมัยรัตนโกสินทร์
  • 2.3 สมัยปัจจุบัน
  • 2.4 ทำเนียบผู้ว่าราชการ
 • 3 ภูมิศาสตร์
  • 3.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
  • 3.2 ลักษณะภูมิประเทศ
  • 3.3 ลักษณะภูมิอากาศ
 • 4 การแบ่งเขตการปกครอง
  • 4.1 การปกครองส่วนภูมิภาค
  • 4.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 5 ประชากร
 • 6 สถานีรถไฟฟ้า
  • 6.1 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง
  • 6.2 รถไฟฟ้าสายสีชมพู
  • 6.3 รถไฟฟ้าสายสีแดง
 • 7 ท่าเรือ

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

 • ตราประจำจังหวัด เป็นรูปหม้อน้ำลายวิจิตร เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่มีชื่อเสียงมาช้านาน นิยมทำกันที่เกาะเกร็ด
 • พรรณไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด คือ นนทรี (Peltophorum pterocarpum ในวงศ์ LEGUMINOSAE)
 • ผลไม้ประจำจังหวัด คือ ทุเรียน (Durio ในวงศ์ Durionaceae <--Malvaceae (Bombacaceae))
 • คำขวัญประจำจังหวัด คือ พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
 • ตัวอักษรย่อ จังหวัดนนทบุรีใช้อักษรย่อ นบ

ประวัติศาสตร์

สภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนหนาแน่นตามริมแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่อดีต เช่น บ้านวัดชลอ บ้านวัดเขมา บ้านบางม่วง บ้านตลาดขวัญ บ้านบางขนุน เป็นต้น

สมัยอยุธยา

หลักฐานการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีปรากฏที่วัดปรางค์หลวง ตั้งอยู่ในตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ เป็นวัดที่มีพระปรางค์ลักษณะย่อมุมไม้ยี่สิบขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักแก่ชุมชนชาวเมืองอู่ทองที่อพยพหนีโรคระบาดมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้ก่อนจะมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ชุมชนแห่งนี้ได้ขยายตัวและกระจัดกระจายออกไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ในบริเวณนี้ โดยมีชุมชนสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ บ้านตลาดขวัญ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ท้องที่จังหวัดนนทบุรีทั้งหมดในสมัยนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2091 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา จากเหนือวัดชลอไปทะลุใกล้วัดมูลเหล็ก (ปัจจุบันคือวัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย) เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดในการเดินทางและเพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในพื้นที่

ในปีเดียวกันนั้น พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ กษัตริย์พม่าได้ยกกองทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ผลจากสงครามทำให้สมเด็จพระสุริโยทัยสิ้นพระชนม์บนคอช้าง เมื่อพม่ายกทัพกลับไป และกรุงศรีอยุธยาได้จัดการพระศพสมเด็จพระสุริโยทัยเรียบร้อยแล้ว สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงปรับปรุงกิจการทหารให้มั่นคงกว่าเดิม พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง รวมทั้งให้ยกฐานะหมู่บ้านตลาดขวัญขึ้นเป็น เมืองนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2092 เนื่องจากมีราษฎรจำนวนมากหนีภัยสงครามครั้งนั้นไปอยู่ตามป่าเขาและไม่ยอมกลับพระนคร หากตั้งเมืองใหม่ขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการเกณฑ์ไพร่พลเมื่อเกิดสงคราม นอกจากนี้ยังสามารถเป็นเมืองท่าและเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยาได้อีกด้วย ที่ตั้งของเมืองนนทบุรีในครั้งแรกนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีวัดหัวเมืองเป็นเขตเหนือ (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) และมีวัดท้ายเมืองเป็นเขตใต้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2179 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตัดส่วนโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้วัดท้ายเมืองไปทะลุออกหน้าวัดเขมา (เดิมแม่น้ำเจ้าพระยาไหลวกเข้าไปทางบางกรวยและบางใหญ่) ซึ่งทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทางเดินไหลเข้าคลองที่ขุดใหม่ กลายเป็นแนวแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าในปัจจุบัน ส่วนแม่น้ำเดิมก็ตื้นเขินลงเป็นคลองอ้อม คลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวยตามที่ปรากฏในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีพระราชดำริว่า แนวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สั้นลงจะทำให้ข้าศึกเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาได้ง่ายขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งบริเวณปากคลองอ้อม บ้านบางศรีเมือง (ที่ตั้งเมืองอยู่บริเวณนี้จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) และให้สร้างกำแพงเมืองรวมทั้งป้อมปราการขึ้น 2 ป้อม คือ "ป้อมแก้ว" ตั้งอยู่ที่บ้านตลาดแก้ว (สันนิษฐานว่าอยู่ที่วัดปากน้ำในปัจจุบัน) และ "ป้อมทับทิม" ตั้งอยู่บริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน (ปัจจุบันกำแพงและป้อมถูกรื้อไปหมดแล้ว) ในช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจของเมืองนนทบุรีมีความมั่นคงมาก ทั้งการค้าขายและการทำสวนผลไม้

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2264 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดเกร็ดขึ้นตัดความโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ไหลวกอ้อมไปทางบางบัวทอง ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางการไหล ชายฝั่งทั้งสองข้างของคลองลัดเกร็ดถูกกัดเซาะให้ห่างออกจากกันมากขึ้น พื้นที่ตรงกลางที่มีน้ำล้อมรอบจึงกลายเป็นเกาะ เรียกว่า "เกาะเกร็ด"

ปี พ.ศ. 2307 ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเล็กน้อย พระเจ้ามังระ กษัตริย์พม่า โปรดเกล้าฯ ให้มังมหานรธาเป็นแม่ทัพเข้าตีเข้ากรุงศรีอยุธยาจากทางทิศใต้ ตีหัวเมืองรายทางเรื่อยมาจนถึงเมืองธนบุรีและเมืองนนทบุรี ก็เข้ายึดเมืองทั้งสองได้เช่นกัน พม่าแบ่งกำลังบางส่วนขึ้นมาตั้งค่ายอยู่บริเวณวัดเขมา ขณะนั้นมีเรือกำปั่นอังกฤษซึ่งมาค้าขายอยู่ที่เมืองธนบุรีได้อาสาช่วยรบโดยยิงปืนเข้าใส่ค่ายพม่าในเวลากลางคืน แต่ในที่สุดก็สู้กองทัพพม่าไม่ได้ จึงล่องเรือหนีไป

จากนั้นกองทัพพม่าจึงบุกขึ้นไปทางทิศเหนือ เข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2309 และเข้ายึดได้ในปี พ.ศ. 2310 ตลอดการสู้รบได้ส่งผลให้บ้านเมือง วัดวาอารามต่าง ๆ ถูกทำลายและทิ้งร้าง ชาวเมืองนนทบุรีต้องอพยพจากถิ่นที่อยู่เดิม ข้ามแม่น้ำไปหลบซ่อนในสวนบางกรวยและบางใหญ่เพื่อหนีภัยสงคราม

สมัยรัตนโกสินทร์

เมื่อบ้านเมืองได้รับการฟื้นฟูกลับสู่สภาพปกติในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวเมืองจึงค่อย ๆ ย้ายกลับสู่ถิ่นฐานเดิม พร้อมทั้งมีผู้คนจากถิ่นอื่นเข้ามาในพื้นที่ด้วย ได้แก่ ชาวมอญที่อพยพเข้ามาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งถิ่นฐานที่ปากเกร็ด และอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองนนทบุรี เมืองปทุมธานี และเมืองนครเขื่อนขันธ์ นอกจากนี้ยังมีชาวไทยมุสลิมเมืองปัตตานีที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และชาวไทยมุสลิมเมืองไทรบุรีที่เข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งสองพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ชาวไทยมุสลิมเหล่านี้ตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าอิฐ (ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอปากเกร็ด) และบ้านบางบัวทอง

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนสร้อยชื่อเมืองจากเดิมคือ เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร เป็น เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยานและต่อมาเปลี่ยนเป็น เมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ เมืองนนทบุรีมีฐานะเป็นหัวเมืองชายทะเล สังกัดกรมท่า

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ เป็นการปกครองส่วนภูมิภาค เมืองนนทบุรี จึงจัดอยู่ในมณฑลกรุงเทพ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตลาดขวัญ อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอปากเกร็ด ส่วนศาลากลางเมืองนนทบุรีนั้นโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายจากปากคลองอ้อม บ้านบางศรีเมือง มาตั้งอยู่ที่ปากคลองบางซื่อใกล้วัดท้ายเมือง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็น "จังหวัด" เมืองนนทบุรีจึงเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศาลากลางจังหวัดนนทบุรีมาตั้งที่โรงเรียนราชวิทยาลัย[18] ศาลากลางจังหวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการเมืองและศาลากลางจังหวัดนนทบุรีในอดีตลงมาทางทิศใต้ ปัจจุบันก็คือศาลากลางจังหวัดหลังเก่าบริเวณท่าน้ำนนทบุรีนั่นเอง

สมัยปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2474 ทางราชการได้ตัดถนนประชาราษฎร์ ขึ้นเป็นเส้นทางเชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดพระนครสายแรก และต่อมาจึงตัดถนนพิบูลสงครามเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นเป็นสายที่สอง ในท้องที่ตำบลสวนใหญ่

เมื่อปี พ.ศ. 2486 เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางราชการจึงยุบจังหวัดนนทบุรีลงเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ โดยโอนอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดไปขึ้นกับจังหวัดพระนคร และโอนอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางบัวทองไปขึ้นกับจังหวัดธนบุรี จนกระทั่งนนทบุรีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2489 อำเภอต่าง ๆ จึงกลับมาอยู่ในเขตการปกครองของทางจังหวัดตามเดิม

ปี พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยได้ยกกิ่งอำเภอไทรน้อยซึ่งแยกพื้นที่ปกครองจากอำเภอบางบัวทองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ให้มีฐานะเป็นอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีจึงมีเขตการปกครองรวม 6 อำเภอจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงมหาดไทยย้ายศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ไปตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ และใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงทุกวันนี้

ทำเนียบผู้ว่าราชการ

รายนามผู้ว่าราชการเมืองนนทบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ลำดับชื่อผู้ว่าราชการระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งลำดับชื่อผู้ว่าราชการระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1มหาอำมาตย์ตรี นายพันตรีพระยาไกรโกษา (ทัด สิงหเสนี)ไม่ทราบข้อมูล2หม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์ไม่ทราบข้อมูล
3พระยาอินทราธิบดี (ทองย้อย เศวตศิลา)ไม่ทราบข้อมูล4พระยานนทบุรีศรีเกษตราราม (เล็ก บูรณฤกษ์)พ.ศ. 2465-2469
5พระยาศิริชัยบุรินทร์ (เปี่ยม หงสเดช)พ.ศ. 2469-24766พระยาบริหารเทพธานี (เฉลิม กาญจนาคม)พ.ศ. 2476-2478
7หลวงภูวนารถนราภิบาล (สนิท มหามุสิต)พ.ศ. 2478-24808หลวงวิโรจน์รัฐกิจ (เปลื่อง โรจนกุล)พ.ศ. 2480-2482
9หลวงอรรถเกษมภาษา (สวิง ถาวรพันธ์)พ.ศ. 2482-248310หลวงโยธีพิทักษ์ (โปร่ง สาทิศกุล)พ.ศ. 2483-2484
11นายสุทิน วิวัฒนะพ.ศ. 2484-248512หลวงนรกิจบริหาร (แดง กนิษฐสุต)พ.ศ. 2485-2489
13นายลิขิต สัตยายุทธ์พ.ศ. 2489-249114ขุนบุรีภิรมย์กิจ (พริ้ม จารุมาศ)พ.ศ. 2491-2499
15นายประกอบ ทรัพย์มณีพ.ศ. 2499-250316นายสอาด ปายะนันท์พ.ศ. 2503-2510
17นายแสวง ศรีมาเสริมพ.ศ. 2510-251418นายวิจิตร แจ่มใสพ.ศ. 2514-2519
19นายสุชาติ พัววิไลพ.ศ. 2519-252120นายศรีพงศ์ สระวาลีพ.ศ. 2521-2524
21นายฉลอง วงษาพ.ศ. 2524-252622ดร.สุกิจ จุลละนันท์พ.ศ. 2526-2530
23นายปริญญา นาคฉัตรีย์พ.ศ. 2530-253424นายทวีป ทวีพาณิชย์พ.ศ. 2534-2536
25นายชัยจิตร รัฐขจรพ.ศ. 2536-253726นายสุจริต ปัจฉิมนันท์พ.ศ. 2537-2539
27นายวีระชัย แนวบุญเนียรพ.ศ. 2539-254228นายขวัญชัย วศวงศ์พ.ศ. 2542-2544
29นายสาโรช คัชมาตย์พ.ศ. 2544-254530นายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์พ.ศ. 2545-2547
31นายพระนาย สุวรรณรัฐพ.ศ. 2547-254932นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์พ.ศ. 2549-2552
33นายวิเชียร พุฒิวิญญูพ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ภูมิศาสตร์

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939.375 ไร่ โดยมีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ละติจูดที่ 13 องศา 47 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 14 องศา 04 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดที่ 100 องศา 34 ลิปดาตะวันออก และมีอาณาเขตจรดอำเภอและจังหวัดข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพุทธมณฑลและอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแม่น้ำไหลผ่าน จึงแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ 3 ใน 4 ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึง มีคูคลองขนาดต่าง ๆ เชื่อมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม มีการทำเรือกสวนไร่นา และฝั่งตะวันออกมีพื้นที่ 1 ใน 3 ของจังหวัด ได้แก่พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเขตเมืองมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น อาจถือได้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวง เพราะเขตแดนระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไม่เป็นที่รู้จัก

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 6 อำเภอ 52 ตำบล 440 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด 34 ตำบล 328 หมู่บ้าน โดยอำเภอทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี มีรายชื่อและข้อมูลทั่วไปดังนี้

ข้อมูลอำเภอในจังหวัดนนทบุรี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
ลำดับชื่ออำเภอชั้นพื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจากตัวจังหวัด
(ก.ม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ตำบล
หมู่บ้าน
ประชากร
(คน)
แผนที่
1
  เมืองนนทบุรี
พิเศษ
77.018
-ไม่ปรากฏข้อมูล1026
356,153  
 
2
  บางกรวย
2
57.408
16.86  
2447 941
103,930  
3
  บางใหญ่
2
96.398
8.11  
2464 669
107,716  
4
  บางบัวทอง
1
116.439
15.96  
2445 873
234,496  
5
  ไทรน้อย
2
186.017
29.01  
2499768
56,195  
6
  ปากเกร็ด
1
89.023
7.45  
2427 1251
219,581  
 1. ^ เรียงตามรหัสเขตการปกครองของกรมการปกครอง
 2. ^ รวมตำบลในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครด้วย
 3. ^ เฉพาะหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร (ทั้งเต็มหมู่และบางส่วน) เท่านั้น สำหรับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ให้ดูในบทความของแต่ละอำเภอ

การปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอำนาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง เทศบาลทั้งหมดมีรายชื่อดังนี้

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
ลำดับชื่อเทศบาลพื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
อำเภอครอบคลุมตำบลประชากร
(คน)
ทั้งตำบลบางส่วนรวม
1
  เทศบาลนครนนทบุรี
38.90
2538
  เมืองนนทบุรี
5-5
263,507  
2
  เทศบาลนครปากเกร็ด
36.04
2543
  ปากเกร็ด
5-5
176,742 
3
  เทศบาลเมืองบางบัวทอง
13.50
2480
  บางบัวทอง
145
46,428 
4
  เทศบาลเมืองบางกรวย
8.40
2545
  บางกรวย
2-2
41,742 
5
  เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
6.36
2549
  เมืองนนทบุรี
112
29,416 
6
  เทศบาลตำบลปลายบาง
15.68
2542
  บางกรวย
213
28,867 
7
  เทศบาลตำบลบางม่วง
1.67
2542
  บางใหญ่
-33
5,104 
8
  เทศบาลตำบลบางใหญ่
7.23
2542
  บางใหญ่
-33
9,655 
9
  เทศบาลตำบลไทรน้อย
1.20
2542
  ไทรน้อย
-22
1,862 
10
  เทศบาลตำบลไทรม้า
8.14
2546
  เมืองนนทบุรี
1-1
19,021 
11
  เทศบาลตำบลศาลากลาง
14.78
2551
  บางกรวย
1-1
8,777 
 1. ^ หมายถึงปีที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลในระดับล่าสุด

ประชากร

ตามข้อมูลจำนวนประชากรของกรมการปกครอง เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2551 จังหวัดนนทบุรีมีประชากร 1,052,592 คน เป็นชาย 496,958 คน และหญิง 555,634 คน ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติทั้งไทย (มีจำนวนมากที่สุด มีอยู่ทั่วไปในจังหวัด) จีน มอญ (อพยพมาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 2) และมลายู (อพยพมาจากเมืองปัตตานีและไทรบุรี) โดยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา รองลงไปเป็นศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่น ๆ

สถานีรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง

 • คลองบางไผ่
 • ตลาดบางใหญ่
 • สามแยกบางใหญ่
 • บางพลู
 • บางรักใหญ่
 • ท่าอิฐ
 • ไทรม้า
 • พระนั่งเกล้า
 • แยกนนทบุรี1
 • ศรีพรสวรรค์
 • ศูนย์ราชการนนทบุรี
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • แยกติวานนท์

รถไฟฟ้าสายสีชมพู

 • ศูนย์ราชการนนทบุรี
 • แคราย
 • สนามบินน้ำ
 • สามัคคี
 • ชลประทาน
 • ปากเกร็ด
 • เลี่ยงเมืองปากเกร็ด
 • เมืองทองธานี
 • ศรีรัช

รถไฟฟ้าสายสีแดง

 • บางกรวย

ท่าเรือ

 • ปากเกร็ด
 • เกาะเกร็ด
 • วัดกลางเกร็ด
 • กระทรวงพาณิชย์
 • ท่าน้ำนนทบุรี
 • บางศรีเมือง
 • นครอินทร์
 • วัดเขียน
 • วัดตึก
 • วัดเขมาภิรตาราม
 • วัดปากน้ำ
 • บางกรวย
 • สะพานพระราม 7
Copyright © 2006-2007. All rights reserved.