อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
เวลา   รายการ นักจัดรายการ   รายละเอียดรายการ
05:00 - 07:00   อมตะเพื่อนใจ   นายสมชาติ ชนะโชติ   ฟังเพลงไทย อมตะเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง สัมผัสความไพเราะจากดนตรีต้นฉบับเดิมๆ
07:00 - 07:30   ถ่ายทอดข่าวประจำวัน   กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี   ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ เอฟ. เอ็ม. 92.50 เมกกะเฮิร์ท
07:30 - 08:00   เทปพระธรรมเทศนา   พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)   คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
08:00 - 10:00   อรุณสวัสดิ์วันหยุด   นางธัญพร อภิชาติ   ส่งเสริมเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
10:00 - 12:00   แฟมิลี่ดีไลท์   นายสุทนต์ กล้าการขาย   ส่งเสริมเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม ด้วยบทเพลงไทยลูกทุ่ง อันเป็นมรดกชาติไทย
12:00 - 14:00   ซิตี้ทอล์ค   นายชวชาติ นัยนะแพทย์ & นายอภิสิทธิ์ ลี้กุลเจริญ   ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชน ในการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงานข่าวสารและเสนอประเด็นโต้เถียง โดยยึดถือประโยชน์ชุมชนเป็นสำคัญ
14:00 - 16:00   สิ่งแวดล้อมคือชีวิต   นางสาวกุหลาบ รอดทอง & นายชัชชัย เมฆวัฒนา   อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการประสานการทำงาน ร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ในสังคม ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล อันจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก
19:00 - 19:30   ถ่ายทอดข่าวประจำวัน   กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี   ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ เอฟ. เอ็ม. 92.50 เมกกะเฮิร์ท
19:30 - 21:00   แฟมิลี่ออฟเลิฟ   นางสาวสุวรรณรัตน์ สุวรรณกลาง   สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสุนทรียภาพให้กับสังคม
21:00 - 24:00   แฟมิลี่ดีไลท์   นายสุทนต์ กล้าการขาย   เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาวะ แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชุมชน ประชาชน และประชาคมโลก ทุกระดับอายุ ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ
24:00 - 05:00   เพลงจากสถานี   ทีมงานแฟมิลี่เรดิโอ   คลื่นข่าวสาร สาระบันเทิง เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอยู่ดีมีสุข

Copyright © 2006-2007. All rights reserved.